Dombäck 214, Husum
0663-197 70
0663-100 81

LOLAB Produkter AB:s ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kvalité och miljö i centrum.

Kvalitets- och Miljöpolicy
  • Vår kvalitets- och miljöpolicy innehåller följande huvudpunkter
  • Våra produkter och tjänster skall karakteriseras av hög kvalitet.
  • Vi ska identifiera och förstå kundens förväntningar, mäta kundens uppfattning om oss och vita förbättringsåtgärder som ökar kundtillfredsställelsen.
  • Bygga in och förankra socialt ansvar och affärsetik i våra affärsmetoder.
  • Kontinuerligt förbättra miljö-, hälso- och säkerhetsprestandan i alla produkter, verksamhet, system och tjänster.
  • Vi ska där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljön och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljöarbete.
  • Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor.
  • Vi ska genom en ständig dialog ställa miljö- och kvalitetskrav på våra affärspartners och på oss själva.
  • Vi ska hela tiden utveckla kompetensen och engagemanget hos våra anställda.
  • Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som vi berörs av som en miniminivå.